versie: maart 2024

Algemene Voorwaarden CO2-compensatiepakketten

Printbare versie van de Algemene Voorwaarden CO2-compensatiepakketten

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ecommit B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (4461 LL) Goes aan de Van de Spiegelstraat 2, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86193929 en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar indirecte bestuurders mevrouw V. Jongepier en de heer J.F. Sykes, hierna te noemen: “Ecommit”,

en

2. De partij zoals gespecificeerd in het (online) bestelformulier dat door of namens deze partij is ingevuld en waarmee een CO2-compensatiepakket is besteld dan wel aan wie Ecommit schriftelijk of op elektronische wijze een aanbod van een CO2-compensatiepakket heeft gedaan, hierna te noemen: de “Contractant”;

Hierna samen te noemen: “Partijen”.

1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die steeds met een hoofdletter zijn geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis:

Abonnement:
het CO2-compensatiepakket voor de aankoop van CO2-certificaten op terugkerende basis;

Account:
het profiel van de Contractant dat Ecommit registreert en waarmee de Contractant toegang kan verkrijgen tot het Dashboard;

Bestelformulier:
het (online) formulier middels welk formulier Ecommit CO2-compensatiepakketten aanbiedt en de Contractant een CO2-compensatiepakket kan kiezen en bestellen;

CO2-certificaat:
een certificaat dat één ton (1.000 kilogram) gereduceerde of vastgelegde CO2 vertegenwoordigt;

CO2-compensatie:
de registratie van de aankoop van de in de Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid CO2-certificaten ten behoeve van de Contractant;

CO2-compensatiepakket:
de dienst die Ecommit aanbiedt aan de Contractant voor het kopen van CO2-certificaten in verschillende pakketvormen;

Contractperiode:
de looptijd van het Abonnement zoals overeengekomen in de Overeenkomst;

Dashboard:
het dashboard dat door Ecommit ter beschikking wordt gesteld aan de Contractant en waarmee de CO2-certificaten aan de Contractant worden geleverd, beschikbaar op dashboard.ecommit.nl;

Eenmalige Aankoop:
het CO2-compensatiepakket voor de koop van de CO2-certificaten die niet terugkerend is en derhalve eindigt zonder dat hiervoor opzegging is vereist;

Intellectuele Eigendomsrechten:
de naam en/of het logo en/of het handelsmerk en/of het promotiemateriaal van Ecommit;

Klimaatproject:
de dienst van de externe partij waarbij CO2-uitstoot wordt gereduceerd of afgevangen en daarbij gecertificeerde, verhandelbare CO2-certificaten tot stand worden gebracht;

Koopprijs:
de kosten van het CO2-compensatiepakket zoals omschreven in de Overeenkomst;

Offerte:
het schriftelijke of elektronische aanbod van een CO2-compensatiepakket van Ecommit aan de Contractant, dat de Contractant voor aanvaarding dient te accorderen, door Ecommit in haar communicatie ook wel ‘orderbevestiging’ genoemd;

Overeenkomst:
het Bestelformulier en/of de Oerte tussen de Contractant en Ecommit;

Privacyverklaring:
de privacyverklaring van Ecommit, beschikbaar op ecommit.nl/privacyverklaring;

Klantpagina:
het openbaar register op de Website waar de CO2-compensatie van de Contractant inzichtelijk wordt gemaakt, beschikbaar op ecommit.nl/klanten;

Tarief:
de prijs van een specifiek Klimaatproject;

Variabel Abonnement:
het Abonnement op grond waarvan de Contractant een bepaald bedrag of percentage van de verkoopsom van zijn product en/of dienst compenseert, waardoor de hoeveelheid CO2-certificaten die wordt gekocht of de Kostprijs per Contractperiode variabel is;

Vast Abonnement:
het Abonnement op grond waarvan de Contractant een vaste hoeveelheid CO2-certificaten koopt of een vaste Kostprijs betaalt per Contractperiode;

Voorwaarden:
deze set algemene voorwaarden die van toepassing is op de Overeenkomst;

Website:
de website van Ecommit, beschikbaar op ecommit.nl.

2. Bedrijfsinformatie

Voor vragen, klachten of andere zaken kan de Contractant terecht bij de klantenservice van Ecommit via de volgende gegevens:

ecommit B.V.
Van de Spiegelstraat 2
4461 LL Goes, Nederland

Contactgegevens:
Mailadres: info@ecommit.nl
Telefoonnummer: +31 (0)85 - 060 41 77
KvK-nummer: 86193929
BTW-identificatienummer: NL863891366B01

3. Totstandkoming en toepasselijkheid

3.1.  De Overeenkomst komt tot stand doordat het aanbod van de Overeenkomst door Ecommit aan de Contractant door de Contractant schriftelijk, elektronisch of stilzwijgend wordt aanvaard.

3.2.  De Contractant gaat akkoord met de Voorwaarden door het aankopen van een CO2-compensatiepakket middels de Overeenkomst.

3.3.  Het Bestelformulier en/of de Oerte maken integraal onderdeel uit van en zijn van overeenkomstige toepassing op deze Voorwaarden.

3.4.  De toepasselijkheid van enige andere voorwaarden of overeenkomst tussen Partijen wordt expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Een afwijking van de Voorwaarden is slechts geldig indien deze afwijking schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

3.5.  Ecommit is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen.

3.6.  In het geval van tegenstrijdigheden tussen het Bestelformulier en/of de Oerte en/of de Voorwaarden, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het daarna genoemde document: (1) de Oerte; (2) de Voorwaarden; en (3) het Bestelformulier.

3.7.  De CO2-compensatiepakketten bieden de Contractant geen andere (gebruiks)rechten dan in deze Voorwaarden bepaald. CO2-compensatiepakketten zijn geen belegging of ander financieel instrument.

4. Afname en levering van CO2-compensatiepakketten

4.1.  De Contractant heeft de keuze uit verschillende CO2-compensatiepakketten, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

4.2.  De Contractant neemt hierbij in de vorm van een (i) Vast Abonnement, (ii) Variabel Abonnement, of (iii) Eenmalige Aankoop een CO2-compensatiepakket af van Ecommit en Ecommit levert hierbij aan de Contractant het CO2-compensatiepakket conform het bepaalde in de Overeenkomst.

4.3.  Alle door Ecommit vermelde Tarieven in de Overeenkomst zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.4.  Indien de Contractant een Eenmalige Aankoop doet, geldt een minimaal aankoopbedrag van € 85,- exclusief BTW of een minimale afname van één ton (1.000 kilogram) CO2. In de Overeenkomst wordt een startdatum overeengekomen. Vanaf de startdatum is de Eenmalige Aankoop ten behoeve van de Contractant gedurende een termijn van twaalf maanden zichtbaar op de Klantpagina.

4.5.  Indien de Contractant een Vast Abonnement afsluit, geldt een minimale Koopprijs van € 85,- exclusief BTW of een minimale afname van één ton (1.000 kilogram) CO2 op jaarbasis.

4.6.  De Contractant betaalt de Koopprijs via de betaalmethode die is overeengekomen in de Overeenkomst. Sommige betaalmethoden zijn alleen beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of kosten.

4.7.  Betaling van het van de Koopprijs geschiedt binnen de overeengekomen betalingstermijn, of, indien geen betalingstermijn is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.8.  De Contractant verwerft geen enkel recht met betrekking tot de aanschaf van CO2-compensatiepakketten totdat de Koopprijs door Ecommit is ontvangen.

4.9.  Wanneer de Contractant de Koopprijs niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Contractant in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Ecommit is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de Contractant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Wanneer de Contractant in verzuim is, is de Contractant aan Ecommit de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:199a BW en vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

4.10.  In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Contractant zijn de vorderingen van Ecommit op de Contractant onmiddellijk opeisbaar.

4.11.  In de Overeenkomst wordt een geografisch adres geregistreerd en/of een locatie geduid. Nadat Ecommit de betaling van het CO2-compensatiepakket ten behoeve van de Contractant heeft ontvangen, registreert Ecommit de CO2-compensatie ten behoeve van de Contractant op het geografisch adres en/of de geduide locatie zoals vermeld in de Overeenkomst op de Klantpagina en op de map van Ecolands B.V., beschikbaar op ecolands.io/map. De Contractant kan optioneel gebruik maken van de functie in de Overeenkomst om het gekozen geografisch adres en/of geduide locatie een naam of omschrijving te geven die publiekelijk inzichtelijk is op de Klantpagina.

4.12.  Ecommit bevestigt de Contractant de afname van een CO2-compensatiepakket door het sturen van een e-mail op het door de Contractant aangegeven e-mailadres.

4.13.  Ecommit verkoopt CO2-compensatiepakketten in overeenstemming met deze Voorwaarden, waarbij informatie over de door Ecommit aangeschafte CO2-certificaten ten behoeve van de Contractant aan de Contractant inzichtelijk wordt gemaakt via het Dashboard.

4.14.  Ecommit blijft te allen tijde uitsluitend rechthebbende op de door haar ten behoeve van de Contractant aangeschafte CO2-certificaten. De Contractant heeft geen recht op persoonlijke ontvangst van deze CO2-certificaten. De Contractant ontvangt een bevestiging ten aanzien van de CO2-compensatie ter waarde van de overeengekomen Koopprijs. Alle CO2-compensaties worden door Ecommit beheerd en openbaar gemaakt op de Klantpagina.

4.15.  De Contractant verstrekt Ecommit bij de aanschaf van een CO2-compensatiepakket de benodigde gegevens zoals aangeven in de Overeenkomst. De Contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte gegevens of opgegeven gegevens onverwijld aan Ecommit te melden of aan te passen in het Dashboard. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ecommit is de Privacyverklaring van toepassing.

5. Tarieven

5.1.  De Koopprijs die de Contractant verschuldigd is voor het CO2-compensatiepakket wordt berekend aan de hand van de actuele Tarieven.

5.2.  De Tarieven kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfseconomische omstandigheden, marktomstandigheden, maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en door aanpassingen van het aanbod van de producten en diensten van Ecommit.

5.3.  Wijzigingen in de Tarieven kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast, met uitzondering van de gevallen waarin de Contractant een Vast Abonnement heeft afgenomen. In dit geval gaan de wijzigingen in na de automatische verlenging van de Contractperiode.

6. Verplichtingen Contractant

6.1.  De Contractant garandeert dat hij:

  • alle vereiste bevoegdheden heeft om deze Overeenkomst te sluiten en uit te voeren en om alle daarbij relevante (rechts)handelingen te verrichten;

  • indien hij een natuurlijk persoon betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ten minste achttien (18) jaar oud is, of toestemming van zijn ouders (of voogd) heeft verkregen voor het sluiten van deze Overeenkomst; en

  • indien het een rechtspersoon betreft, naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving;

6.2.  De Contractant treft redelijke en passende maatregelen om de toegang tot het Account te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door anderen door het geheimhouden van de gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere login- of identificatiegegevens. Bij ongeoorloofd gebruik van het Account, stelt de Contractant Ecommit hiervan onverwijld op de hoogte.

6.3.  De Contractant erkent, begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de CO2-compensatiepakketten worden geleverd, gebruikt en verkregen op een ‘’AS IS’’-basis en op een ‘’AS AVAILABLE’’-basis zonder verklaringen, beloften of garanties van welke aard dan ook door Ecommit.

6.4.  Ecommit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Contractant voor enig verlies en neemt geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk jegens de Contractant voor, enig gebruik van de CO2-compensatiepakketten en/of het Dashboard, inclusief maar niet beperkt tot verliezen, schade of claims die voortvloeien uit: (i) gebruikersfout, bijvoorbeeld als de Contractant zijn wachtwoord(en), of andere login- en/of identificatiegegevens kwijtraak of vergeet; (ii) serverstoring of (iii) gegevensverlies.

6.5.  De door Ecommit ten behoeve van de Contractant aangeschafte CO2-certificaten mogen nimmer door de Contractant aan of ten behoeve van een derde worden bezwaard, verkocht, geleverd of op andere wijze worden verhandeld.

7. Duur en beëindiging

7.1.  De Overeenkomst vangt aan op het moment van (elektronische) totstandkoming, overeenkomstig artikel 3.1.

7.2.  De startdatum van het Abonnement vangt aan op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst.

7.3.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst (de “Contractperiode”). Gedurende de Contractperiode is tussentijdse opzegging en restitutie van vooruitbetaalde gelden uitgesloten. Voor Abonnementen geldt dat deze na afloop van de Contractperiode telkens stilzwijgend en automatisch wordt verlengd voor eenzelfde termijn waarbij Ecommit de Koopprijs vooraf bij de Contractant in rekening brengt, tenzij de Contractant het Abonnement vóór het einde van de Contractperiode bij Ecommit opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Beperkt tot de duur van de Overeenkomst, verleent Ecommit toestemming aan de Contractant om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten die Ecommit ter beschikking stelt aan de Contractant. Deze toestemming wordt enkel door Ecommit verleend voor het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten door de Contractant in het kader van promotionele doeleinden en/of marketingdoeleinden die directe betrekking hebben op de compensatie van CO2-uitstoot via de Overeenkomst. Voor elk ander gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten heeft de Contractant schriftelijke toestemming nodig van Ecommit.

9. Aansprakelijkheid

9.1.  De aansprakelijkheid van Ecommit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere onrechtmatige daad is uitgesloten, voor zover dwingend recht dit toelaat.

9.2.  Indien Ecommit aansprakelijk is jegens de Contractant voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Ecommit beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (meerdere gebeurtenissen gelden als één gebeurtenis) waarbij de Koopprijs naar rato wordt berekend als de Overeenkomst is aangegaan voor een langere periode dan één maand. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Ecommit voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan EUR 10.000,- (tienduizend euro).

9.3.  Onder directe schade wordt verstaan:

  • materiële schade aan eigendommen;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, mocht worden verwacht; en

  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.

9.4.  Aansprakelijkheid van Ecommit voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die in het vorige lid niet uitdrukkelijk als directe schade is aangemerkt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door materialen of software van derden en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten.

9.5.  De in de voorgaande leden van dit artikel 9 genoemde beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ecommit of haar bedrijfsleiding.

9.6.  Ecommit is alleen aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst indien de Contractant Ecommit onverwijld in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor herstel van de tekortkoming en Ecommit tevens na die termijn toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat Ecommit in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

9.7.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van de Contractant op schadevergoeding is steeds dat de Contractant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij Ecommit meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Ecommit vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Contractant voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld. Dit laat de klachtplicht van de Contractant onverlet.

9.8.  De Contractant vrijwaart Ecommit voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van de Contractant in de nakoming van de Overeenkomst.

10. Opschortende voorwaarde

10.1.  De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Ecommit voldoende CO2-certificaten in voorraad heeft om te kunnen voorzien in de vraag zoals door de Contractant kenbaar gemaakt in de Overeenkomst.

10.2.  Indien Ecommit voldoende CO2-certificaten in voorraad heeft om gedeeltelijk te kunnen voorzien in de vraag zoals door de Contractant kenbaar gemaakt in de Overeenkomst, komt de Overeenkomst voor het gedeelte dat Ecommit CO2-certificaten aan de Contractant kan leveren, onvoorwaardelijk tot stand.

10.3.  Indien Ecommit onvoldoende CO2-certificaten in voorraad heeft om volledig te kunnen voorzien in de vraag zoals door de Contractant kenbaar gemaakt in de Overeenkomst, deelt Ecommit dit mee aan de Contractant. Ecommit heeft minimaal veertien (14) dagen om volledig te voorzien in de CO2-certificaten zoals door de Contractant kenbaar gemaakt in de Overeenkomst. Na het verstrijken van deze termijn kunnen Partijen de andere Partij schriftelijk meedelen dat de opschortende voorwaarde niet tijdig in vervulling is gegaan, waardoor de Overeenkomst niet tot stand komt en eventuele onverschuldigde betalingen die door de Contractant aan Ecommit zijn voldaan, worden terugbetaald door Ecommit aan de Contractant. Wanneer geen van de Partijen de andere Partij heeft meegedeeld dat de opschortende voorwaarde niet tijdig in vervulling is gegaan en Ecommit kan voorzien in de CO2-certificaten, komt de Overeenkomst onvoorwaardelijk tot stand.

11. CO2-compensatie

11.1.  De Contractant begrijpt dat de compensatie van CO2-uitstoot via Klimaatprojecten één van de mogelijkheden is om het CO2-gehalte in de atmosfeer te verlagen en dat het bewerkstelligen van CO2-reducties in de bedrijfsvoering of waardeketen van de Contractant de meest eectieve manier is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

11.2.  De Contractant begrijpt dat de compensatie van CO2-uitstoot slechts één van de elementen is van een gediversifieerde strategie om duurzaamheidsdoelen zoals, maar niet beperkt tot, klimaatneutraal, netto-nul en klimaatpositief te behalen. De Contractant begrijpt dat hij bij het maken van duurzaamheidsclaims transparant moet zijn over het aandeel dat de compensatie van CO2-uitstoot speelt in de onderbouwing van de duurzaamheidsclaim.

11.3.  De Contractant begrijpt dat de compensatie van CO2-uitstoot door Klimaatprojecten diensten zijn van externe partijen waarvoor Ecommit geen aansprakelijkheid aanvaardt. Ecommit is afhankelijk van deze externe partijen voor de inkoop van CO2-certificaten, maar kan geen directe invloed uitoefenen op de Klimaatprojecten ter compensatie van CO2-uitstoot. Ecommit is slechts verantwoordelijk voor een weloverwogen keuze van de externe partijen en de afwikkeling van de overeenkomsten met deze externe partijen voor de aankoop van CO2-certificaten. Hoewel Ecommit slechts samenwerkt met externe partijen die als betrouwbaar worden beschouwd, kunnen resultaten bij de compensatie van CO2-uitstoot door Klimaatprojecten niet door Ecommit worden gegarandeerd. Indien Ecommit ter kennis komt dat een externe partij de overeengekomen compensatie van CO2-uitstoot middels Klimaatprojecten niet kan waarmaken, is Ecommit gerechtigd de samenwerking met deze externe partij stop te zetten. Ecommit controleert de Klimaatprojecten zorgvuldig op basis van de door de externe partij ter beschikking gestelde informatie en documenten.

11.4.  De Contractant begrijpt dat de hoeveelheid gecompenseerde CO2-uitstoot en daarbij horende visuele vergelijkingen - waaronder maar niet beperkt tot een aantal bomen of gereden kilometers met een auto - op de Website, het Dashboard en/of uitingen van Ecommit middels andere kanalen slechts een indicatie zijn.

11.5.  Ecommit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de geschatte berekeningen van de gecompenseerde CO2-uitstoot. De berekeningen met betrekking tot de compensatie van CO2-uitstoot worden door Ecommit uitgevoerd op basis van algemene gegevens. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend een indicatie waarbij specifieke gegevens en data van afzonderlijke Klimaatprojecten niet worden ingecalculeerd. De Contractant begrijpt dat verschillende factoren invloed hebben op de uiteindelijk gecompenseerde CO2-uitstoot via Klimaatprojecten, waaronder maar niet beperkt tot menselijke invloeden, klimatologische omstandigheden, droogte, branden, grazende dieren en overmacht. Aan de uitkomsten van de berekeningen van Ecommit kunnen door Contractant geen rechten worden ontleend.

12. Geschillenbeslechting

12.1.  DeContractantenEcommitwerkentegoedertrouwsamenomeengeschiloptelossen.IndienPartijennietinstaatzijneen geschil op te lossen binnen negentig (90) dagen nadat alle Partijen een schriftelijke melding van een dergelijk geschil hebben ontvangen, wordt een dergelijk geschil definitief beslecht door arbitrage zoals gedefinieerd in artikel 12.2 en 12.3 hieronder.

12.2.  Elk geschil wordt verwezen naar en definitief worden opgelost door arbitrage volgens de regels van de SGOA die van kracht waren op het moment van de arbitrage. Het aantal arbiters is één (1), die door Ecommit wordt gekozen. De zetel, of wettelijke plaats, van arbitrage is Den Haag. De voertaal in de arbitrageprocedure is Nederlands. Alle aan te leveren documenten zijn in het Nederlands.

12.3.  Indien een voorlopige of conservatoire voorziening is vereist, kunnen Partijen een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de bevoegde rechter. De bevoegde rechter is de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg te Nederland, tenzij dwingend recht anders bepaald.

13. Diversen

13.1.  De Overeenkomst wordt beheerst door en is opgesteld naar Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaald. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2.  Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwerkzaam of niet-afdwingbaar wordt verklaard, onderhandelen de Partijen te goeder trouw om de Overeenkomst te wijzigen om de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen zo goed mogelijk te verwezenlijken, op een aanvaardbare manier, zodat de transacties die hierbij worden overwogen, zo volledig mogelijk worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overwogen.

13.3.  De Contractant stemt ermee in en erkent dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die Ecommit aan de Contractant verstrekt krachtens de Overeenkomst of in verband met of verband houdend met het afnemen van CO2-compensatiepakketten door de Contractant, inclusief de Overeenkomst, door Ecommit naar eigen goeddunken kunnen worden verstrekt aan de Contractant, in elektronische vorm.

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn
Instragram
Facebook
Discord

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.