Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met en ben je gebonden aan de hierna vermelde regels in deze disclaimer. Ben je niet akkoord met deze regels, gebruik de website dan niet en verlaat deze onmiddellijk.

Printbare versie van de Disclaimer

Algemeen

Op gebruik van de ecommit website zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze disclaimer, geldt hetgeen in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald. 

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. ecommit is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

ecommit garandeert niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze website kan steeds zonder nadere aankondiging door ecommit worden gewijzigd. 

CO2-compensatie

De compensatie van CO2-uitstoot door klimaatprojecten zijn diensten van externe partijen waarvoor ecommit geen aansprakelijkheid aanvaardt. ecommit is afhankelijk van deze externe partijen voor de inkoop van CO2-certificaten, maar kan geen eigen directe invloed uitoefenen op de klimaatprojecten ter compensatie van CO2-uitstoot. Ecommit is slechts verantwoordelijk voor een weloverwogen keuze van de externe partijen en de afwikkeling van de overeenkomsten met deze externe partijen voor de aankoop van CO2-certificaten. Hoewel ecommit slechts samenwerkt met externe partijen die als betrouwbaar worden beschouwd, kunnen resultaten bij de reductie van CO2-uitstoot door klimaatprojecten niet door ecommit worden gegarandeerd. Indien ecommit ter kennis komt dat een externe partij de overeengekomen CO2-compensatie middels klimaatprojecten niet kan waarmaken, zal ecommit de samenwerking met deze externe partij stopzetten. 

ecommit controleert de voor de CO2-compensatie ingezette projecten zorgvuldig op basis van de door de organisatie ter beschikking gestelde informatie en documenten. ecommit is niet aansprakelijk voor de juistheid van de haar door de organisatie toegankelijk gemaakte informatie en gegevens met betrekking tot het CO2-compensatie.

De hoeveelheid gecompenseerde CO2-uitstoot en daarbij horende visuele vergelijkingen, waaronder maar niet beperkt tot een aantal bomen of gereden kilometers met een auto, zijn slechts een indicatie. Ecommit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de geschatte berekeningen van de gecompenseerde CO2-uitstoot. De berekeningen met betrekking tot CO2-compensatie worden uitgevoerd op algemene gegevens. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend een indicatie en er kan geen rekening gehouden worden met specifieke klimaatprojecten. Verschillende factoren hebben invloed op de uiteindelijk gecompenseerde CO2-uitstoot via klimaatprojecten,  waaronder maar niet beperkt tot menselijke invloeden, klimatologische omstandigheden, droogte, branden, grazende dieren en overmacht. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gebruik informatie

ecommit aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Intellectuele Eigendomsrechten

ecommit en haar licentiegevers behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en octrooirechten) met betrekking tot de op deze website getoonde informatie (waaronder teksten, broncodes, grafisch materiaal en logo’s) voor. Je verkrijgt slechts een gebruiksrecht met betrekking tot die informatie, voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de ecommit website en voor geen enkel ander doel. Het is zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ecommit niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiëren, te bewerken of openbaar te maken. 

Externe Links

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan ecommit worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. ecommit heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. De op deze websites getoonde informatie wordt door ecommit niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. ecommit aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar haar website.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van ecommit wordt informatie gegeven welke gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens geregistreerd worden. 

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen van de voorwaarden en reglementen van ecommit kun je nalezen op de website van ecommit. ecommit probeert jou hierover altijd tijdig te informeren.

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn
We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.