Version 1.1: 15 december 2022

Privacy statement

Version 1.1: December 15, 2022

Met deze privacyverklaring informeert Ecolands je over de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover je niet reeds over deze informatie zou beschikken:

Identiteit en contactgegevens Ecolands

Ecolands International B.V.

Postadres:
Van de Spiegelstraat 2 4461 LL Goes

Contactgegevens (voor klachten): E-mail:
Telefoonnummer:
KvK-nummer: BTW-identificatienummer:

Persoonsgegevens

support@ecolands.io 085 - 060 41 77 86193929 NL863891366B01

Ecolands verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer je het bestelformulier invult, een account aanmaakt op het platform en/of contact opneemt met Ecolands:

- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- E-mailadres;
- Betaalgegevens.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Ecolands gebruikt persoonsgegevens om een overeenkomst met jou na te komen en daarmee diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het betreft de volgende verwerkingsdoeleinden:

- Het verlenen van toegang tot de diensten van Ecolands en jouw account en om je in staat te stellen daarvan gebruik te maken;

- Het afhandelen van betalingen;
- Het versturen van periodieke e-mails met nieuws en informatie over de diensten

van Ecolands.
- Het informeren over wijzigingen in de diensten van Ecolands;
- Het doen van cliëntenonderzoek in het kader van toepasselijke wet- en

regelgeving.

De (categorieën) van ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de volgende (categorieën) van ontvangers:

- betalingsdienstverleners;
- hostingproviders;
- andere partijen en/of overheidsinstanties voor zover dat wettelijk vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecolands verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de aangegane overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Ecolands, sluiten wij een overeenkomst om te bewerkstelligen dat er met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt omgegaan met jouw gegevens.

Bewaartermijn

Ecolands bewaart jouw gegevens zolang nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Inloggegevens worden verwijderd wanneer jouw account wordt opgeheven, tenzij het nodig is om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat je een ban hebt en/of jouw account onderwerp van onderzoek is door autoriteiten. Betaalgegevens worden bewaard conform de fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij Ecolands.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ecolands en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat je bij Ecolands een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarvan Ecolands in het bezit is, in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen.

Indien je gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, kunt je een gespecificeerd verzoek sturen naar Ecolands.

Om te kunnen controleren of het verzoek door jou als betrokkene is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs te tonen. Ter bescherming van je privacy kun je in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) niet zichtbaar maken. Ecolands zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten

Daarnaast wil Ecolands je er graag op wijzen dat je te allen tijde het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Het is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met Ecolands. Je bent verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien je de persoonsgegevens niet verstrekt zijn de gevolgen dat je geen gebruik kunt maken van de diensten van Ecolands.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Ecolands maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 en 4 AVG, waarbij besluiten worden genomen door computersystemen of -programma’s die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Geen verdere verwerking

Ecolands is niet voornemens de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens

Ecolands hecht veel waarde aan passende bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden. Om deze reden neemt Ecolands geschikte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je in de veronderstelling bent dat jouw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, kan je contact opnemen met Ecolands.

©Ecolands 2022. Alle rechten voorbehouden.

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.