version: 4 september 2023

Terms of use

Printbare versie van de Terms of use

versie: 4september 2023

1. Definities

1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

1.1.1. Account
het Ecolands Account en/of het Ecommit Account.

1.1.2. Bought Credits
tokens die via het Ecolands Platform kunnen worden aangeschaft via de Creditkoopovereenkomst en op het Ecolands Platform kunnen worden gebruikt om Domeinen te kopen via de Primaire Koopovereenkomst en Secundaire Koopovereenkomst en welke tokens niet kunnen worden verkocht aan Ecolands;

1.1.3. Certificaat
de certificaten zoals nader omschreven in de Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten

1.1.4. Credit
de Bought Credits en/of Earned Credits;

1.1.5. Creditkoopovereenkomst
de koopovereenkomst voor de aankoop van Bought Credits bij Ecolands, die via het Ecolands Platform tussen de Gebruiker en Ecolands gesloten kan zijn of worden;

1.1.6. Creditverkoopovereenkomst
de overeenkomst voor de verkoop van Earned Credits door de Gebruiker aan Ecolands, die via het Ecolands Platform tussen de Gebruiker en Ecolands gesloten kan zijn of worden;

1.1.7. Dienst
de terbeschikkingstelling van het Ecolands Platform en de Ecommit Website;

1.1.8. Domeinen
de digitale inhoud, namelijk een digitaal stuk land op het Ecolands Platform, zoals nader omschreven op de Website, die met Credits kan worden gekocht en via de Marktplaats kan worden verkocht;

1.1.9. Earned Credits
tokens die via het Ecolands Platform kunnen worden verdiend doordat een Certificaat op Domeinen van de Gebruiker is geplaatst, of doordat de Gebruiker een Domein via de Marktplaats heeft verkocht, en welke tokens op het Ecolands Platform kunnen worden gebruikt om Domeinen te kopen via de Primaire Koopovereenkomst, de Secundaire Koopovereenkomst, of om aan Ecolands te verkopen door middel van een Creditverkoopovereenkomst;

1.1.10. EcoGroup
Eco Group B.V., de moederonderneming van Ecolands en Ecommit, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;

1.1.11. Ecolands
ecolands B.V., dochteronderneming van EcoGroup en Ecommit, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;

1.1.12. Ecolands Account
het profiel van de Gebruiker dat hij bij Ecolands kan registreren en waarmee toegang kan worden verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van het Ecolands Platform;

1.1.13.  Ecolands Platform
het platform dat op de Ecolands Website door Ecolands ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker, onder meer bestaande uit Domeinen waarmee diverse (rechts)handelingen kunnen worden verricht, zoals koop en verkoop, een en ander zoals nader omschreven op de Ecolands Website;

1.1.14.  Ecolands Website
de webpagina’s raadpleegbaar via de url ecolands.io, en alle daaronder liggende webpagina’s van Ecolands;

1.1.15.  Ecommit
ecommit B.V. dochteronderneming van EcoGroup en moederonderneming van Ecolands, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden;

1.1.16.  Ecommit Account
het profiel van de Gebruiker dat hij bij Ecommit kan registreren en waarmee toegang kan worden verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van de Ecommit Website;

1.1.17.  Ecommit Website
de webpagina’s raadpleegbaar via de url ecommit.io, en alle daaronder liggende webpagina’s van Ecommit;

1.1.18.  Gebruiker
de Gebruiker van de Dienst;

1.1.19.  Gebruiksovereenkomst
de overeenkomst voor het gebruik van de Dienst, waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn;

1.1.20.  Gebruiksvoorwaarden
deze set algemene voorwaarden;

1.1.21.  Intellectuele Eigendomsrechten
alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan gerelateerde rechten, waar ook ter wereld en zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, en octrooirechten; de koopovereenkomst voor de aankoop van Certificaten, die tussen de Gebruiker en Ecommit gesloten kan zijn of worden via de Ecommit Website;

1.1.22.  Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten
de koopovereenkomst voor de aankoop van Certificaten, die tussen de Gebruiker en Ecommit gesloten kan zijn of worden via de Ecommit Website;

1.1.23.  Marktplaats
het handelsplatform dat Ecolands via het Ecolands Platform aan de Gebruikers ter beschikking stelt om Domeinen van elkaar te kopen en te verkopen door middel van een Secundaire Koopovereenkomst;

1.1.24.  Overeenkomsten
de Creditkoopovereenkomst, Creditverkoopovereenkomst, Gebruiksovereenkomst, Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten, Primaire Koopovereenkomst en/of Secundaire Koopovereenkomst;

1.1.25.  Partij
de Gebruiker, EcoGroup, Ecolands en/of Ecommit;

1.1.26.  Primaire Koopovereenkomst
de koopovereenkomst voor de eerste aankoop van Domeinen, die tussen de Gebruiker en Ecolands gesloten kan zijn of worden via het Ecolands Platform;

1.1.27.  Privacyverklaring
de gezamenlijke en eenduidige privacyverklaring van EcoGroup, Ecolands en Ecommit, zoals beschikbaar is gesteld op de Ecolands Website (URL) en de Ecommit Website (URL);

1.1.28.  Secundaire Koopovereenkomst
een (ver)koopovereenkomst voor de (ver)koop van Domeinen, die tussen de Gebruikers onderling gesloten kan zijn of worden via de Marktplaats;

1.1.29.  Voucher
de voucher ter waarde van één (1) Bought Credit.

1.1.30.  Websites
de Ecolands Website en de Ecommit Website gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

2.2.  De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomsten tussen de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit en op de Secundaire Koopovereenkomst tussen Gebruikers onderling. EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit zijn geen partij bij de Secundaire Koopovereenkomst.

2.3.  Eventuele voorwaarden van de Gebruiker, zoals algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomsten onderling en/of deze Gebruiksvoorwaarden geldt (tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald) de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het daarna genoemde document:

2.4.1. de Gebruiksvoorwaarden;

2.4.2. de Primaire Koopovereenkomst;

2.4.3. de Creditkoopovereenkomst;

2.4.4. de Creditverkoopovereenkomst;

2.4.5. Secundaire Koopovereenkomst;

2.4.6. de Gebruiksovereenkomst.

2.5.  De Gebruiksovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de Gebruiksovereenkomst door Ecommit of Ecolands aan de Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de Gebruiker door: (a) op de Ecolands Website te klikken op “Sign up”; (b) op de Ecommit Website te klikken op “Bestel en betaal”; (c) de Gebruiksovereenkomst te ondertekenen; of (d) stilzwijgende aanvaarding.

2.6.  De Creditkoopovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de Creditkoopovereenkomst door Ecolands aan de Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de Gebruiker door: (1) te klikken op “Proceed”; en (2) hierna te klikken op “Pay”.

2.7.  De Creditverkoopovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de Creditverkoopovereenkomst door Ecolands aan de Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de Gebruiker door: (1) op de Ecolands Website te klikken op “Proceed”; en (2) vervolgens op “Proceed”.

2.8.  De Primaire Koopovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de Primaire Koopovereenkomst door Ecolands aan de Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de Gebruiker door op de Ecolands Website te klikken op “Order and Pay”.

2.9.  De Secundaire Koopovereenkomst komt tot stand door het aanbod van de Secundaire Koopovereenkomst door de ene Gebruiker aan de andere Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de andere Gebruiker door op de Ecolands Website te klikken op “Order and Pay”.

2.10.  De Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten komt tot stand door het aanbod van de Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten door Ecommit aan de Gebruiker, en de aanvaarding daarvan door de Gebruiker door: (a) op de Ecommit Website te klikken op “Bestel en betaal”; (b) de Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten te ondertekenen; of (c) stilzwijgende aanvaarding.

2.11.  EcoGroup, Ecolands en Ecommit behouden zich te allen tijde het recht voor de Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomsten aan te passen. De meest recente versie van de betreffende Overeenkomsten is (mits overeengekomen) steeds van toepassing en deze is (met uitzondering van de Secundaire Koopovereenkomst) te vinden op het Ecolands Platform en op de Websites. Indien EcoGroup, Ecolands en Ecommit de Gebruiksvoorwaarden aanpassen, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd. Indien de Gebruiker, nadat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking zijn getreden, gebruik blijft maken van de Dienst wordt de Gebruiker geacht gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden dient de Gebruiker de Gebruiksovereenkomst voor het inwerkingtreden van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te beëindigen.

2.12.  De Gebruiker stemt ermee in dat de Gebruiksovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst tot het verrichten van een dienst.

2.13.  De Gebruiker stemt ermee in dat EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit direct starten met de volledige levering van de Dienst na het aangaan van de Gebruiksovereenkomst.

2.14.  Als de Gebruiker een consument is, doet hij, behoudens voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomsten, bij het aangaan van de Gebruiksovereenkomst of de Overeenkomsten, afstand van zijn recht op herroeping (herroepingsrecht).

3. Bedrijfsinformatie

3.1. Voor vragen, klachten of andere zaken kan Gebruiker terecht bij de klantenservice van EcoGroup, Ecolands of Ecommit via de volgende gegevens:

Eco Group B.V.
Van de Spiegelstraat 2 4461 LL Goes, Nederland

Contactgegevens (voor klachten): Mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer: BTW-identificatienummer:

ecommit B.V.
Van de Spiegelstraat 2 4461 LL Goes, Nederland

Contactgegevens (voor klachten): Mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer: BTW-identificatienummer:

ecolands B.V.
Van de Spiegelstraat 2 4461 LL Goes, Nederland

Contactgegevens (voor klachten): Mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer: BTW-identificatienummer:

support@the-ecogroup.io 085 - 060 41 77 86189719 NL863890039B01

info@ecommit.nl 085 - 060 41 77 86193929 NL863891366B01

support@ecolands.io 085 - 060 41 77 86689622 NL864050562B01

4. Gebruiker

4.1.  De Gebruiker verklaart en garandeert handelingsbekwaam, ten minste 18 jaar oud te zijn, althans de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid te hebben in het rechtsgebied waar de Gebruiker woont, en bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Dienst.

4.2.  De Gebruiker verklaart uitsluitend persoonlijk gebruik te maken van de Dienst en de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

4.3.  De Gebruiker mag de Dienst niet misbruiken. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker garandeert dat hij:

4.3.1.  geen strafbaar feit pleegt of aanmoedigt;

4.3.2.  geen virus, trojan, worm, logic bomb of ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen is, verzendt of verspreidt;

4.3.3.  geen enkel aspect van de Websites, Dienst, het Ecolands Platform, Ecolands Account, Ecommit Account of andere Gebruikers, het beschadigen van gegevens hackt, of ergernis veroorzaakt bij andere Gebruikers;

4.3.4.  geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten;

4.3.5.  geen ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzendt;

4.3.6.  niet probeert de prestaties of functionaliteit van een computerfaciliteit van of toegankelijk via de Dienst te beïnvloeden;

4.3.7.  geen emulator of soortgelijke software, al dan niet van derden, gebruikt om vals te spelen bij het verzamelen van voordelen of om een voordeel te behalen;

4.3.8.  geen valse, onnauwkeurige, misleidende of bedrieglijke verklaringen aflegt;

4.3.9.  zich niet inlaat met frauduleus gedrag of de Dienst misbruikt of probeert te misbruiken;

4.3.10.  geen inhoud verspreidt die in strijd is met enige wet;

4.3.11.  geen inbreuk maakt op privacyrechten;

4.3.12.  niet in strijd handelt met enige toepasselijke staats-, federale of internationale wet- of regelgeving;

4.3.13.  zich niet schuldig maakt aan lasterlijk of smadelijk gedrag jegens een andere persoon;

4.3.14.  geen andere personen bedreigt of lastigvalt;

4.3.15.  geen obsceen materiaal publiceert of eraan deelneemt;

4.3.16.  geen kwaadaardige code, script of gegevens publiceert of laat publiceren, die schade kan toebrengen of de Dienst kan verstoren of wijzigen; en

4.3.17.  zich niet inlaat met gedrag dat in strijd wordt geacht met de geest van de Dienst.

4.4.  Indien de Gebruiker art. 4.3. schendt, is Ecolands en/of Ecommit gerechtigd om de maatregelen te treffen die zij geraden acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het opschorten en/of beëindigen van de toegang tot het Ecolands Account, Ecommit Account en/of de Dienst, het beperken, voorkomen en/of verhelpen van de (gevolgen van de) schending, en/of enige andere maatregelen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de wet.

4.5.  Ecolands en/of Ecommit is niet aansprakelijk voor enig verlies van Domeinen of activa geleden als gevolg van maatregelen wegens schending van voornoemde bepaling, zoals de opschorting of beëindiging van de toegang tot de Dienst.

5. Account

5.1.  Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account registreren. Voor de registratie van een Account dient de Gebruiker gebruik te maken van een geldig e-mailadres en de juiste persoonlijke informatie. De Gebruiker verklaart en staat ervoor in dat de verschafte informatie correct en compleet is en dat deze gedurende het gebruik van de Dienst actueel, correct en compleet wordt gehouden.

5.2.  Het Account van de Gebruiker is strikt persoonlijk. De Gebruiker mag het Account niet doorsturen of laten gebruiken door iemand anders, behalve als Ecolands en/of Ecommit daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.3.  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het Account, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het geheimhouden van (de combinatie van) toegangssleutelsgebruikersnaam en wachtwoord.

5.4.  De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die door middel van het Account worden verricht.

5.5.  De Gebruiker moet Ecolands en/of Ecommit direct contacteren wanneer die ongeautoriseerd gebruik van zijn Account vermoedt en/of detecteert. Ecolands en/of Ecommit kan het Account in een dergelijk geval (al dan niet tijdelijk) sluiten of andere maatregelen treffen.

5.6.  Ecolands en/of Ecommit behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Account van de Gebruiker te sluiten, de toegang daartoe op te schorten, en/of om persoonlijke informatie aan belanghebbenden te verstrekken, indien de Gebruiker zich niet aan de Overeenkomsten houdt.

6. Gebruik van de Dienst

6.1.  De Dienst is uitsluitend bestemd voor het gebruik zoals omschreven op de Websites. Het is uitdrukkelijk verboden om de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden en/of de Dienst (anderszins) te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2.  De Dienst wordt de Gebruiker uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aangeboden.

6.3.  Ecolands en Ecommit zullen zich inspannen om de Gebruiker de Dienst te kunnen laten gebruiken.

6.4.  De Gebruiker en bezoeker van de Websites aanvaarden dat de Websites en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals zij die aantreffen op de Websites en/of de Dienst op het moment van gebruik (“as is”). Ecolands en Ecommit sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Websites en/of de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Meer in het bijzonder garanderen Ecolands en Ecommit niet dat de Dienst te allen tijde en zonder fouten, gebreken of storingen door Gebruiker kan worden gebruikt.

6.5.  De Dienst is nog in ontwikkeling en kan in de loop van de tijd aanzienlijke veranderingen ondergaan. Ecolands en Ecommit kunnen wijzigingen aanbrengen in dergelijke kenmerken en specificaties, die allemaal kunnen betekenen dat de Dienst niet meer aan de initiële verwachtingen van de Gebruiker voldoet. De Gebruiker verklaart hiermee bekend te zijn en is daarmee akkoord.

6.6.  Ecolands en Ecommit garanderen niet dat Domeinen, Credits of Certificaten een bepaalde waarde of überhaupt een geldelijke waarde zullen hebben.

6.7.  Ecolands en Ecommit zijn te allen tijde gerechtigd (maar niet steeds verplicht) de Websites en/of Dienst zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden jegens de Gebruiker en bezoekers van de Websites. Indien de Gebruiker en bezoeker van de Websites zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is hun enige mogelijkheid om de Websites en/of Dienst niet meer te gebruiken.

6.8.  Ecolands en Ecommit kunnen aan de Gebruiker toegekende voordelen terugdraaien, althans een corrigerende transactie laten plaatsvinden, als Ecolands en/of Ecommit redelijkerwijs van mening is dat de omstandigheden dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld als per ongeluk Domeinen, Credits of Certificaten aan de Gebruiker zijn toegekend of als de Gebruiker ze heeft vergaard door misbruik van de Dienst of op een manier die frauduleus, onrechtmatig, oneerlijk of anderszins onaanvaardbaar is.

7. Ecolands Platform & Ecommit Website

7.1.  Gebruiker erkent en aanvaardt dat Ecolands zich louter inspant om een Ecolands Platform ter beschikking te stellen, waarvan de Gebruiker en andere gebruikers gebruik kunnen maken en, onder meer, op basis van vraag en aanbod Domeinen kunnen kopen en verkopen, Bought Credits kunnen kopen en Earned Credits kunnen verdienen en verkopen. Certificaten kunnen door de Gebruiker worden gekocht op de Ecommit Website.

7.2.  Ecolands en/of Ecommit heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de handelingen of informatie die door Gebruikers worden verricht of ter beschikking worden gesteld via het Ecolands Platform en/of de Ecommit Website. Indien een andere Gebruiker of een derde aan Ecolands en/of Ecommit melding maakt van onrechtmatige handelingen of informatie door gebruik van de Dienst, en dit aannemelijk maakt, dan zal Ecolands en/of Ecommit de betreffende handelingen of informatie beperken, verwijderen of anderszins ontoegankelijk maken volgens het in de branche bekende notice-and-takedown principe. Gebruiker erkent en aanvaardt dat Ecolands en/of Ecommit niet aansprakelijk is voor het beperken, verwijderen of anderszins ontoegankelijk maken van de betreffende handelingen of informatie.

7.3.  Ecolands en/of Ecommit is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door Gebruikers door middel van de Dienst. Ecolands en/of Ecommit biedt dan ook geen garanties op resultaten, waaronder uitdrukkelijk begrepen t.a.v. eventuele winsten of verliezen bij koop en/of verkoop van Domeinen, Credits of Certificaten.

7.4.  Ecolands en/of Ecommit heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten, waaronder tevens begrepen Secundaire Koopovereenkomsten, die uit dit contact voortvloeien.

7.5.  Ecolands en/of Ecommit is geen partij bij enige overeenkomst tussen Gebruikers en/of derden onderling, waaronder uitdrukkelijk begrepen Secundaire Koopovereenkomsten, tenzij anders overeengekomen.

7.6.  De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij/zij met behulp van de Dienst verricht. Gebruiker vrijwaart Ecolands en/of Ecommit van enige aanspraak die door zijn handelen met behulp van de Dienst ontstaat.

7.7.  Het Ecolands Platform kan links bevatten naar andere platforms, diensten of websites die niet door Ecolands worden beheerd. Ecolands heeft daarover geen controle of zeggenschap, geeft geen garanties of verklaringen met betrekking daartoe en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik daarvan. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze platforms, diensten of websites van derden gebruiksvoorwaarden of servicebepalingen van de betreffende derde van toepassing zijn. Ecolands is daarbij geen partij.

7.8.  Het kan zijn dat het Ecolands Platform er niet in slaagt de kritische betrokkenheid en medewerking van de belangrijkste deelnemers te verzekeren. Ecolands en/of de Dienst kunnen concurrentie ondervinden van andere entiteiten die meer kapitaal of middelen hebben en een breder scala aan producten en diensten aanbieden die mogelijk beter presteren dan het Ecolands Platform. Ecolands en/of het Ecolands Platform kunnen worden onderworpen aan acties van private partijen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en andere contractuele zaken. De (internationale) wetten, voorschriften en/of regels die van toepassing zijn op technologie-industrieën, kunnen het ontwerp, de implementatie en de werking van het Ecolands Platform beïnvloeden of beperken.

7.9.  Ecolands en/of Ecommit kan transacties in bepaalde omstandigheden en om bepaalde redenen weigeren, bevriezen of aanhouden, bijvoorbeeld wanneer fraude wordt vermoed, om te voldoen aan anti-witwasregels of economische of handelssancties, overeenkomstig de interne risicocontroles van Ecolands en/of Ecommit of vanwege mogelijke schending van het beleid van Ecolands en/of Ecommit of dat van een externe aanbieder van betalingsdiensten.

8. Prijs

8.1.  Gebruik van de Dienst is in principe gratis, onverlet het bepaalde in dit artikel.

8.2.  Rekening en risico voor gebruik van de (adequate) middelen ten behoeve van het gebruik van de Dienst, zoals een computer, internetverbinding, elektriciteit, en de beveiliging daarvan, etc., ligt bij de Gebruiker.

8.3.  Domeinen, Bought Credits en Certificaten zijn niet gratis. Domeinen kunnen met Credits worden gekocht door middel van Primaire Koopovereenkomsten en/of Secundaire Koopovereenkomsten, voor zover daarvoor aanbod is. Bought Credits kunnen worden gekocht door middel van de Creditkoopovereenkomst. Certificaten kunnen worden gekocht door middel van de Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten, voor zover daarvoor aanbod is.

8.4.  De geldende standaard valuta van Ecolands en Ecommit is de euro (€). Het is mogelijk om prijzen in euro's (€) om te rekenen naar dollars ($) tegen de geldende wisselkoers op het moment van (uit)betalen.

8.5.  De actuele waarde van één (1) Credit is gelijk aan € 1,-.

9. Earned Credits

9.1.  Een Gebruiker kan Earned Credits verdienen doordat een Certificaat op het Domein van de Gebruiker is geplaatst en/of doordat de Gebruiker minimaal één van de achttien Domeinen bezit die het Domein waarop een Certificaat is geplaatst omringt. Ecolands keert 10% van de totale aankoopprijs van het Certificaat (exclusief BTW) in euro’s uit, evenredig verdeeld over de looptijd van het Certificaat en per domein per dag, aan de Gebruiker(s) die de negentien (19) Domeinen waarop het Certificaat is geplaatst of omringt, bezitten.

9.2.  Na ommekomst van iedere maand wordt het aantal Earned Credits conform artikel 9.1 op het Ecolands Account van de Gebruiker bijgeschreven.

9.3.  Earned Credits hebben een geldigheidsduur van vijf (5) jaar vanaf het moment van verkrijging en zijn niet overdraagbaar.

9.4.  De Earned Credits van de Gebruiker die het eerst komen te vervallen worden het eerst gebruikt voor een uitbetaling of voor de koop van Domeinen.

9.5.  Ecolands hanteert een minimum van één (1) Earned Credit voor een uitbetaling. Ecolands brengt voor een uitbetaling van Earned Credits € 0,50 transactiekosten in rekening bij de Gebruiker. De transactiekosten worden door Ecolands in mindering gebracht op het totaal uit te betalen bedrag Earned Credits aan de Gebruiker.

9.6.  Uitbetalingen van Earned Credits vinden binnen drie (3) werkdagen plaats. Ecolands is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van deze verplichting als de vertraging of het niet nakomen voortvloeit uit omstandigheden waarover Ecolands of derden redelijkerwijs geen controle hebben.

10. Invite-a-friend programma

10.1.  Elk Ecolands Account van een bestaande Gebruiker is gekoppeld aan een unieke referral code, die bij het aanmaken van een Ecolands Account door een andere nieuwe Gebruiker kan worden ingevoerd.

10.2.  Indien een nieuwe Gebruiker bij het aanmaken van zijn Ecolands Account een referral code van een bestaande Gebruiker heeft ingevoerd, krijgt deze nieuwe Gebruiker een korting van 10% op het totaalbedrag bij diens eerste aankoop van Bought Credits. De bestaande Gebruiker krijgt nadat de nieuwe Gebruiker een eerste aankoop voor Bought Credits heeft gedaan, 10% van het totaalbedrag aan Bought Credits op het Ecolands Account waarvan de referral code is ingevoerd, bijgeschreven.

10.3.  De referral code kan alleen worden ingevoerd op het moment dat een nieuwe Gebruiker een Ecolands Account aanmaakt en is slechts geldig voor de eerste aankoop voor Bought Credits door de nieuwe Gebruiker.

10.4.  Ecolands behoudt zich het recht om gebruik van het Invite-a-friend programma door de Gebruiker per direct te beëindigen als de Gebruiker bedrog pleegt of misbruik maakt van het Invite-a-friend programma.

10.5.  Ecolands behoudt zich het recht om het Invite-a-friend programma op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, beëindigen of wijzigen.

11. Voucher

11.1.  De Gebruiker krijgt door het formulier zoals beschikbaar gesteld op de Ecolands Website in te vullen en tien (10) ecoCREDIT-tokens in te wisselen voor een Voucher ter waarde van één (1) Bought Credit.

11.2.  Wanneer de Gebruiker bij de aanschaf van één (1) Bought Credit een Voucher gebruikt, krijgt de Gebruiker één (1) Bought Credit op diens Ecolands Account bijgeschreven.

11.3.  Een Voucher is eenmalig te gebruiken en is maximaal twee (2) jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

11.5.  Ecolands behoudt zich het recht voor om gebruik van Vouchers door de Gebruiker per direct te beëindigen als de Gebruiker:

11.5.1.  bedrog pleegt of misbruik maakt van de Vouchers;

11.5.2.  met de Vouchers acties onderneemt voor commerciële doeleinden, onder andere maar niet beperkt tot doorverkoop van de Vouchers;

11.5.3.  schade veroorzaakt aan Ecolands;

11.5.4.  bij het inwisselen van ecoCREDITS-tokens voor een Voucher onvolledige of onjuiste informatie aan Ecolands verstrekt.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1.  Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Dienst, het Ecolands Platform, de Domeinen en de Website, en alle daaraan gerelateerde materialen, computerprogrammatuur, grafische gebruikersinterfaces, (bron- en object)codes, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij Ecolands en/of Ecommit en/of haar licentiegever(s).

12.2.  De Gebruiker krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomsten of de wet toekomen.

12.3.  De licentie op gebruik van de Dienst die de Gebruiker onder de Gebruiksovereenkomst hierbij wordt verleend is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, beperkt voor de duur van de Gebruiksovereenkomst en beperkt tot gebruik in verband met de Dienst.

12.4.  De licentie op gebruik van een Domein die de Gebruiker onder de Primaire Koopovereenkomst bij het aangaan wordt verleend is exclusief, niet-sublicentieerbaar, overdraagbaar, beperkt voor de duur van diens Gebruiksovereenkomst met Ecolands en is beperkt tot gebruik in verband met de Dienst.

12.5.  De licentie op gebruik van een Domein is slechts overdraagbaar aan een andere Gebruiker bij wijze van een Secundaire Koopovereenkomst en is beperkt voor de duur van diens Gebruiksovereenkomst met Ecolands en is beperkt tot gebruik in verband met de Dienst. Indien de eerste Gebruiker een Secundaire Koopovereenkomst sluit met de tweede Gebruiker gaat de licentie van de eerste Gebruiker daarop over en is de tweede Gebruiker exclusief gerechtigd tot de hier bedoelde licentie en de eerste Gebruiker dus niet meer. Deze Gebruiksvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de betreffende licentie en zijn daardoor eveneens op de Secundaire Koopovereenkomst van toepassing.

12.6.  EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit en/of haar leveranciers behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor die in de Overeenkomsten of op grond van de wet niet aan de Gebruiker zijn verleend.

12.7.  Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de Dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomsten genoemde doeleinden, tenzij dwingend toepasselijk recht dit gebruik toestaat.

12.8.  De Gebruiker zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.

12.9.  EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen.

12.10.  De Gebruiker die een Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten met Ecommit heeft gesloten, geeft Ecommit toestemming om haar (handels- en/of merk)naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten, waaronder vermelding op de Websites en op het Ecolands Platform.

13. Privacy

13.1. Op de verwerking van persoonsgegevens door EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit is de gezamenlijke en eenduidige Privacyverklaring van toepassing, zoals beschikbaar is gesteld op de Ecolands Website (URL) en de Ecommit Website (URL).

14. Vrijwaring

14.1. Voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, en tenzij dwingend toepasselijk recht anders bepaalt, is de Gebruiker aansprakelijk voor en vrijwaart hij EcoGroup, Ecolands, Ecommit en gelieerde ondernemingen, alsmede het bestuur en leidinggevend personeel daarvan, van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of claims van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten op een vrijwaringsbasis), ongeacht de oorzaak, in verband met het gebruik van de Dienst en iedere schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere contractuele bepaling die tussen de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit geldt.

15. Aansprakelijkheid

15.1.  De aansprakelijkheid van Ecolands en/of Ecommit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomsten of enige onrechtmatige daad is uitgesloten, voor zover dwingend recht dit toelaat.

15.2.  Indien Ecolands en/of Ecommit aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Ecolands en/of Ecommit beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de koopprijs (exclusief BTW, indien van toepassing) bedongen voor (het deel van) de Overeenkomst(en) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ecolands en/of Ecommit voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan EUR 1.000,- (duizend euro).

15.3.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

15.3.1.  materiële schade aan eigendommen;

15.3.2.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, mocht worden verwacht; en

15.3.3.  redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.

15.4.  Aansprakelijkheid van Ecolands en/of Ecommit voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die in het vorige lid niet uitdrukkelijk als directe schade is aangemerkt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door materialen of software van derden en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten.

15.5.  De in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ecolands en/of Ecommit of haar bedrijfsleiding.

15.6.  Tenzij nakoming van de betreffende Overeenkomst(en) door Ecolands en/of Ecommit blijvend onmogelijk is, is Ecolands en/of Ecommit alleen aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming daarvan indien de Gebruiker Ecolands en/of Ecommit onverwijld in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor herstel van de tekortkoming, en Ecolands en/of Ecommit tevens na die termijn toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst(en). De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat de Ecolands en/of Ecommit in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.7.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij Ecolands en/of Ecommit meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Ecolands en/of Ecommit vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Gebruiker voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld. Dit laat de klachtplicht van de Gebruiker onverlet.

15.8. De Gebruiker vrijwaart Ecolands en/of Ecommit voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van de Overeenkomsten.

16. Overmacht

16.1.  Een Partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht.

16.2.  Van overmacht is sprake als een Partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3.  Onder overmacht aan de zijde van EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit, tekortkomingen van door EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommt ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit geen invloed heeft.

16.4.  De Partij die de overmacht heeft ingeroepen, is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtsituatie van zo kort mogelijke duur is.

16.5.  Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecoland en/of Ecommit gerechtigd om de Overeenkomsten schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de betreffende Overeenkomst(en) gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

17. Duur en beëindiging

17.1.  De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door iedere Partij op ieder moment worden opgezegd zonder enige schadevergoedingsplicht aan de andere Partij. De Creditkoopovereenkomst, de Primaire Koopovereenkomst en de Secundaire Koopovereenkomst worden door volbrenging beëindigd, met inachtneming van artikel 17.7. De Koopovereenkomst CO2-compensatiepakketten wordt aangegaan voor de daarin bepaalde duur en onder de daarin genoemde beëindigingsvoorwaarden.

17.2.  Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomsten te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming daarvan door de andere Partij, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van de betreffende Overeenkomst. Indien er voldoende samenhang tussen de gesloten Overeenkomsten bestaat, geldt voornoemde voor al deze gesloten Overeenkomsten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

17.3.  Als op het moment van de ontbinding al (een deel van) de Dienst door Ecolands en/of Ecommit aan Gebruiker is geleverd, dan zijn deze Dienst en de bijbehorende verplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.

17.4.  Ecolands en/of Ecommit is wegens beëindiging van de Overeenkomsten op welke wijze en om welke reden dan ook, nooit gehouden tot schadevergoeding of enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen.

17.5.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de Gebruiker diensten van derden, zoals (software)licenties, die nodig zijn bij de Dienst niet los van de Overeenkomsten beëindigen. Doet de Gebruiker dit toch, dan is het mogelijk dat de Gebruiker geen (volledig) gebruik (meer) kan maken van de Dienst.

17.6.  Bij beëindiging van de Overeenkomsten op welke wijze en om welke reden dan ook: (i) worden alle rechten van de Gebruiker onder de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk beëindigd; en (ii) heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van enig betaald bedrag.

17.7.  Alle bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Gebruiksvoorwaarden en/of Overeenkomsten op welke wijze dan ook, te blijven bestaan, overleven het einde daarvan. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van EcoGroup, Ecolands en Ecommit, omtrent Intellectuele Eigendomsrechten, omtrent het toepasselijk recht, omtrent geschilbeslechting en deze bepaling.

18. Toepasselijk recht

18.1. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door en zijn opgesteld naar Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaald is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

19. Geschillen

19.1.  De Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit zullen te goeder trouw samenwerken om een geschil op te lossen. Indien de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit niet in staat zijn een geschil op te lossen binnen negentig (90) dagen nadat de andere Partij een schriftelijke melding van een dergelijk geschil heeft ontvangen, zal een dergelijk geschil definitief worden beslecht door arbitrage zoals gedefinieerd in artikel 19.2 en 19.3 hieronder.

19.2.  Elk geschil zal worden verwezen naar en definitief worden opgelost door arbitrage volgens de regels van de SGOA die van kracht waren op het moment van de arbitrage. Het aantal arbiters is één (1), die door EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit wordt gekozen. De zetel, of wettelijke plaats, van arbitrage is Den Haag. De voertaal in de arbitrageprocedure is Nederlands. Alle aan te leveren documenten zijn in het Nederlands.

19.3.  Indien de Gebruiker een consument is, of indien een voorlopige of conservatoire voorziening is vereist, kan de Gebruiker een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de bevoegde rechter. De bevoegde rechter is de rechtbank Amsterdam te Nederland, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

20. Marktplaats

20.1.  Ecolands biedt op het Ecolands Platform een handelsplaats waar Gebruikers Domeinen kunnen aanbieden, kopen en verkopen.

20.2.  Ecolands is niet de eigenaar van Domeinen die via de Marktplaats worden aangeboden of verkocht en is niet betrokken bij de feitelijke transacties tussen Gebruikers onderling. De Secundaire Koopovereenkomst is een rechtstreekse overeenkomst tussen de kopende en verkopende Gebruiker. Ecolands treedt niet op als een traditionele veilingmeester.

20.3.  Ecolands controleert de aanbiedingen van Gebruikers niet. Ecolands heeft geen controle over en biedt geen garantie voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van aangeboden Domeinen, de nauwkeurigheid van de Domeinen, aanbiedingen of feedback van Gebruikers, het vermogen van verkopende Gebruikers om Domeinen te verkopen; het vermogen van kopende Gebruikers om Domeinen met Credits te betalen; of dat een Gebruiker een transactie werkelijk voltooit of een Domein werkelijk overdraagt of retourneert.

20.4.  Transacties via de Marktplaats verlopen met Credits.

20.5.  De Gebruiker geeft Ecolands toestemming automatisch Credits af te schrijven respectievelijk bij te schrijven voor de verrichte transacties. Ecolands is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen voor het faciliteren van de transactie. Ecolands informeert je over deze kosten. Als aan Ecolands verschuldigde Credits, betalingen of bedragen om welke redenen dan ook niet kunnen worden overgemaakt, is de Gebruiker nog steeds verplicht Ecolands alle onbetaalde bedragen te betalen en behoudt Ecolands zich het recht voor via andere middelen om vergoeding te vragen, inclusief vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. 20.6. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de Marktplaats, is het volgende (in aanvulling op het overige in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde) niet toegestaan:

20.6.1.  gebruik te maken van de Marktplaats als je geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als je jonger bent dan 18 jaar) of als je tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst en de Dienst niet mag gebruiken;

20.6.2.  niet betalen voor Domeinen die je hebt gekocht;

20.6.3.  Domeinen die je hebt verkocht, niet te leveren;

20.6.4.  de prijs van een Domein te manipuleren of aanbiedingen van andere Gebruikers te belemmeren;

20.6.5.  technische maatregelen te omzeilen die Ecolands neemt om haar Marktplaats aan te bieden.

20.7. Wanneer de Gebruiker een Domein aanbiedt, gaat hij ermee akkoord dat:

20.7.1.  hij verantwoordelijk is voor de juistheid, rechtmatigheid en de inhoud van het aangeboden Domein en hij ermee akkoord gaat het Domein aan te bieden;

20.7.2.  hij een wettelijk bindende overeenkomst aangaat om het Domein te verkopen wanneer hij zich ertoe verbindt het Domein aan te bieden en deze aanbieding wordt geaccepteerd;

20.7.3.  hij zich ertoe verbindt het Domein aan te bieden tegen een prijs die minimaal 1,5 keer hoger is dan waarvoor de Gebruiker dat Domein heeft aangekocht;

20.7.4.  Domeinen die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Overeenkomsten naar goeddunken van Ecolands kunnen worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

20.7.5.  Ecolands gegevens in de aanbieding kan herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren;

20.7.6.  aanbiedingen via de Marktplaats zichtbaar zijn op alle media die de Dienst (kunnen) weergeven, zoals de site en applicaties voor mobiele telefoons en andere apparaten, tenzij expliciet anders overeengekomen.

20.8. Wanneer de Gebruiker een Domein koopt, gaat hij ermee akkoord dat:

20.8.1.  het zijn verantwoordelijkheid is de volledige aanbieding te lezen voordat hij een bod uitbrengt of zich ertoe verbindt een object te kopen;

20.8.2.  hij een wettelijk bindende overeenkomst aangaat om een Domein aan te schaffen wanneer hij zich ertoe verbindt een Domein te kopen of wanneer zijn bod wordt geaccepteerd.

20.9.  Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en regels met betrekking tot internationale verkopen, aankopen en de verzending van Domeinen.

20.10.  Gebruikers moeten controleren of hun transacties voldoen aan de wetten die gelden voor de aankoop, verkoop en verzending van het object, inclusief wetgeving op het gebied van uitvoer en invoer.

20.11.  Gebruikers zijn verantwoordelijk voor douanekosten en -heffingen voor internationaal verzonden objecten in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Het moment waarop deze kosten moeten worden betaald (bij aankoop of bij bezorging van het object), kan afhangen van lokale wet- en regelgeving.

21. Overig

21.1.  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomsten door een bevoegde arbiter of rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwerkzaam of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling in de Overeenkomsten te wijzigen op zodanige wijze dat de oorspronkelijke bedoeling van de Gebruiker en EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit zo goed mogelijk wordt verwezenlijkt op een aanvaardbare manier, zodat de transacties die hierbij worden overwogen, zo volledig mogelijk worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overwogen.

21.2.  EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomsten voortvloeien overdragen aan derden. De Gebruiker stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met een dergelijke overdracht in. De Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomsten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.

21.3.  Het is EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit toegestaan derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomsten.

21.4.  De gegevens van EcoGroup en/of Ecolands en/of Ecommit ten aanzien van uitvoering van de Overeenkomsten gelden als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs van de Gebruiker.

***

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn
We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.