Veelgestelde Vragen

Algemeen

Ecommit koopt CO2-certificaten van betrouwbare en geverifieerde duurzaamheidsprojecten en verdeelt deze in kleinere eenheden. Deze kleinere eenheden maken het voor ecommit mogelijk om oplossingen van elk formaat aan te bieden. Bijvoorbeeld door een vast maandelijks bedrag, het compenseren van de gemiddelde uitstoot van je medewerkers of het integreren van CO2-compensatie in jouw product of dienst.

Greenwashing is een term die wordt gebruikt om de praktijk te beschrijven waarbij een bedrijf of organisatie ten onrechte de indruk wekt dat ze milieuvriendelijk en duurzaam handelen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Het is een vorm van misleidende reclame of communicatie waarbij de nadruk wordt gelegd op milieuvriendelijke aspecten om consumenten te misleiden, hun producten of diensten aantrekkelijker te maken en uiteindelijk hun winst te verhogen.

Greenwashing kan zich manifesteren op verschillende manieren, zoals valse milieulabels, ongefundeerde beweringen over duurzaamheid, of het overdrijven van milieuprestaties. Dit kan consumenten verhinderen om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid.

Het is belangrijk om kritisch te zijn en zorgvuldig onderzoek te doen wanneer je geconfronteerd wordt met beweringen over duurzaamheid. Kijk naar onafhankelijke certificeringen, controleer de milieu-impact van producten of diensten en overweeg de algemene reputatie van een merk op het gebied van duurzaamheid. Door bewust te zijn van greenwashing, kun je helpen om echt duurzame praktijken te ondersteunen en een positieve impact op het milieu te bevorderen.

Binnenkort komt de EU met regelgeving om greenwashing tegen te gaan. Lees meer over de Green Claims Directive in onze whitepaper.

Waarom compenseren?

Duurzaamheid, een onmiskenbaar belangrijk thema. Onze moderne samenleving is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat leidt tot de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Met klimaatverandering als gevolg. Het verminderen en vermijden van uitstoot zijn belangrijke speerpunten in het zoveel mogelijk tegengaan van deze klimaatverandering.

Het implementeren van duurzaamheidsoplossingen is echter vaak een langdurig en kostbaar proces, dat niet altijd kan meebewegen met jouw bedrijf. CO2-compensatie is hierop een zeer waardevolle aanvulling, volledig in te richten naar de behoeften en capaciteit die je op dit moment hebt. Ecommit faciliteert de aankoop van CO2-certificaten van gecertificeerde en betrouwbare duurzaamheidsprojecten, volgens strikte inkoopcriteria. Met deze CO2-certificaten wordt in Nederland of elders in de wereld een project gefinancierd dat CO2 uit de lucht haalt, bijvoorbeeld door herbebossing of CO2-opslag in de grond. En kun je (een deel van) jouw uitstoot compenseren.

Door te kiezen voor CO2-compensatie via ecommit laat je jouw klanten en leveranciers zien dat je actief bezig bent met duurzaamheid. Hiermee kun je jouw markt verbreden, consumenten aantrekken en jong talent aan jouw bedrijf binden.

Ecommit biedt verschillende voordelen bij het compenseren van (een deel van) je  CO2-uitstoot binnen het platform:     

  1. Volledige transparantie - ecommit garandeert dat alle gekochte CO2-credits echte CO2 vertegenwoordigen die uit de atmosfeer is verwijderd. Ecommit biedt een volledig traceerbaar en controleerbaar inkoop- en neutralisatieproces dat voldoet aan actuele wet- en regelgeving en zorgt voor gemoedsrust.

  2. Betaalbaar - bepaal zelf voor welk bedrag per maand je nu kunt en wilt compenseren. Dat kan al vanaf € 25,- excl. btw per maand. 

  3. Zichtbaarheid - laat jouw klanten en ketenpartners zien dat je duurzaamheid serieus neemt door CO2 te compenseren via ecommit, versterk jouw positie op de markt.

  4. Samen met je klanten - integreer de kosten voor duurzaamheid in de diensten en producten die je aanbiedt en laat je klanten deel uitmaken van deze positieve verandering. Bijvoorbeeld door de kosten voor het dekken van de CO2-uitstoot standaard door te berekenen aan klanten, of door klanten zelf de keuze te geven om hieraan mee te betalen.

Natuurlijk is het verminderen of zelfs voorkomen van uitstoot het beste wat je kunt doen. Het is echter in de praktijk echter erg lastig gebleken om in ons dagelijks leven (bijna) geen CO2-uitstoot meer te produceren. Om toch ook iets aan de (op dit moment nog) onvermijdelijke uitstoot te kunnen doen is CO2-compensatie een zeer waardevolle aanvulling op CO2 verminderen en vermijden. Een katalysator die nodig is om de doelen voor de duurzaamheidstransitie te behalen en onze leefomgeving binnen zeer korte tijd een boost in de goede richting kan geven. En ecommit maakt dat heel eenvoudig.

CO2-certificaten

Een CO2-certificaat (carbon credit) vertegenwoordigt een meetbare en controleerbare vermindering van CO2 in de atmosfeer door een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject. Elk CO2-certificaat vertegenwoordigt één ton CO2.

Het neutraliseren van CO2-certificaten houdt in dat de CO2 op dat certificaat wordt geclaimd tegen de CO2-uitstoot van een individu of organisatie. Ecommit neemt dat certificaat uit de circulatie om ervoor te zorgen dat het slechts eenmaal kan worden geclaimd. Het is de laatste stap in de levenscyclus van een carbon credit en is volledig traceerbaar.

Om grote vervuilers te stimuleren hun CO2-uitstoot terug te dringen, verplicht de EU hen sinds 2005 om emissierechten te kopen. Emissierechten zijn een soort vergunningen die door overheden worden uitgegeven om een bepaalde hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen toe te staan aan een bedrijf. Het idee hierachter is dat bedrijven gaan verduurzamen om de kosten voor de emissierechten uit te sparen. Naast  deze verplichte markt is er ook een vrijwillige markt ontstaan, voor bedrijven die graag vrijwillig iets aan duurzaamheid willen doen. Op deze markt kunnen CO2-certificaten, ook wel carbon credits genoemd, worden aangeschaft. Deze certificaten worden uitgegeven door gecertificeerde en gereguleerde klimaatbeschermingsprojecten over heel de wereld. Bekijk hier de projecten waar ecommit mee samenwerkt. 

Klant worden

Ecommit kent verschillende manieren voor bedrijven om mee te doen: 

  1. door een vast bedrag per jaar waarmee je de gewenste hoeveelheid CO2 compenseert. Bijvoorbeeld de uitstoot van jouw medewerkers, dataverbruik, fabriek of transporten.

  2. door de kosten voor duurzaamheid in de diensten en producten die je aanbiedt te integreren en zo jouw klanten te betrekken in het verduurzamingsproces. Bijvoorbeeld door de kosten voor het dekken van de CO2-uitstoot standaard door te berekenen aan klanten in de vorm van een toeslag van een vast bedrag of vaste percentage, of door klanten zelf de keuze te geven om hieraan mee te betalen.

Ja, dat kan! Net als het internet dat vanuit Amerika uitgroeide naar een wereldwijd fenomeen, is ecommit grenzeloos. Iedereen in de wereld kan CO2 compenseren met ecommit! Op de kaart zijn op dit moment al Nederland, de Verenigde Staten, Canada en Mexico zichtbaar - de andere landen zullen snel volgen!

Zeker! Als particulier kun je meedoen door een CO2-compensatiepakket aan te schaffen. Kies één van de standaard pakketten of vul zelf een gewenst bedrag in.

Wanneer je een compensatiepakket aanschaft, kun je de werkelijke locatie van je bedrijf of huis (of elke andere gewenste plek) op de interactieve ecommit-landkaart selecteren. Ecommit gebruikt daarvoor Mapbox (vergelijkbaar met Google Maps). Zo wordt jouw compensatie zichtbaar voor iedereen!

Dat kan zeker. Elke compensatie telt bij het verduurzamen van de wereld. Je kunt op twee manieren partner van ecommit worden, namelijk als ambassadeur of als premium partner. Als ambassadeur verdien je 10% van het bedrag dat wordt gecompenseerd door een partij die jij aandraagt, in credits die je kunt uitgeven op ecolands.io. Als je aan de voorwaarden voor premium partnerschap voldoet, ontvang je een commissie van 10% van het bedrag dat wordt gecompenseerd door de klanten die jij aandraagt. Lees hier meer over hoe het werkt.

Kosten

De kosten voor het compenseren van een woning of bedrijf zijn variabel en afhankelijk van het pand, de (bedrijfs)activiteiten en bewoners of medewerkers in kwestie. Om een beeld te geven: het compenseren van de CO2-uitstoot van een gemiddelde kantoormedewerker kost op dit moment, op basis van de huidige prijzen, ongeveer € 306,- per jaar. Het compenseren van de gemiddelde uitstoot van een MKB bedrijf op basis van de huidige prijzen kost €5.695 per jaar.  

Nee. Voordat je overgaat tot (aankoop van) CO2-compensatie kun je de ecommit website verkennen en volledig inzichtelijk krijgen welke kosten aan welke aankoop zijn verbonden.

Er zijn veel verschillende factoren die meewegen in een precieze berekening van de CO2-uitstoot. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor bedrijven de te compenseren uitstoot te relateren aan de jaaromzet van het bedrijf. Dat zorgt voor een eenvoudig proces zonder ingewikkelde data en blijkt in de praktijk veelal behoorlijk in de buurt te komen van de daadwerkelijke uitstoot als deze precies berekend wordt. Voor particulieren hebben we een gestroomlijnde aanpak door standaard CO2-compensatiepakketten aan te bieden die het voor elke particulier gemakkelijk maakt CO2 te compenseren. 

Uiteraard zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk. In dat geval kijkt ecommit graag - samen met haar partners - naar wat het beste past bij jouw specifieke situatie. Je kunt ook zelf een schatting maken door gebruik te maken van onze carbon estimation tool. Zo heb je in een paar makkelijke stappen direct inzichtelijk wat jouw projecten of werkzaamheden, naar schatting, aan uitstoot produceren.

Over ecommit

Op dit moment is ecommit actief in Nederland, de Verenigde Staten, Canada en Mexico. We verwachten binnenkort uit te breiden naar andere (Europese) landen, die dan ook zichtbaar zullen worden op de kaart!

Het compenseren van CO2 via ecommit helpt duurzaamheidsprojecten over heel de wereld te ondersteunen. ecommit werkt met de duurzaamheidsinitiatieven die grote impact hebben op hun lokale omgeving en gemeenschappen. Alle claims van ecommit zijn te verifiëren via registers van derden, zoals Verra en Gold Standard.

Ecommit faciliteert bedrijven in het verduurzamen van hun product of dienst, om zo samen de energietransitie te versnellen. Groot of klein, al vergevorderd met verduurzamen of net aan het oriënteren, ecommit kan iedereen een passende oplossing bieden. Omdat ecommit groot inkoopt en de carbon credits in kleinere stukjes opknipt; zijn de carbon credits ineens wel voor alle bedrijven toegankelijk. Zonder hoge drempels en ingewikkelde procedures.  

Betrouwbaarheid, transparantie en volledige ontzorging, dat is waar ecommit voor staat. Met een uitgebreid inkoopproces en audittraject dat online volledig inzichtelijk is voor klanten via ons innovatieve platform. Ecommit verkoopt enkel aan eindgebruikers, waarmee wordt gegarandeerd dat de CO2-certificaten daadwerkelijk worden gebruikt voor duurzaamheidsdoelen en niet verder worden verhandeld. Als directe schakel tussen de bron en de eindgebruiker werkt ecommit zo veel mogelijk samen met lokale initiatieven en brengt hiermee vraag en aanbod op CO2-gebied bij elkaar.

Duurzaamheidsprojecten

Het gespecialiseerde team van ecommit heeft strenge selectiecriteria ontwikkeld. Als een duurzaamheidsproject mogelijk past bij de aankoopstrategie en het type carbon credits van ecommit, wordt er extensief informatie verzocht en beoordeeld. Pas nadat alle benodigde informatie is aangeleverd en aan onze standaarden voldoet, zal worden overgegaan tot aankoop. Ons team beoordeelt het duurzaamheidsproject bijvoorbeeld op: een gedetailleerde omschrijving van de technische en operationele opzet van het project, identificatie van het management en juridisch eigendom van het project, informatie over de opzet, het bestaan en de rapportage van de interne en externe kwaliteitscontrole- en certificatiesystemen van het project en een offerte over het type, de kwaliteit, de locatie, het volume en de prijs van de carbon credits die voor ecommit beschikbaar zijn.

De duurzaamheidstransitie (ook wel energietransitie genoemd) is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en geothermische energie. Dit is essentieel om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat niet alleen om het beschermen van onze planeet, maar ook om het waarborgen van een leefbare en duurzame toekomst voor onszelf en toekomstige generaties.

Duurzaamheids- of klimaatbeschermingsprojecten dragen bij aan het vermijden, verminderen of actief opvangen en opslaan van broeikasgasemissies. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het voorkomen van ontbossing, het aanplanten van bomen of gewassen, of het opslaan van CO2 in blijvend grasland. Een project moet voldoen aan strenge eisen en wordt gecontroleerd door onafhankelijke organisaties die via internationaal erkende standaarden de compensatie verifiëren. Pas na deze intensieve screening en verificatie kunnen de CO2-certificaten (of ‘carbon credits’) door de organisatie van het project worden uitgegeven. Gedurende de looptijd van het project controleren auditors van de externe partijen ook of de projectplannen en -doelen behaald worden en wordt er regelmatig gecontroleerd of de voorgenomen CO2-opname ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Lees hier meer over de projecten waar ecommit mee samenwerkt.

ecommit en ecolands

Wanneer je via ecommit CO2-compenseert, kies je voor jouw compensatie een adres op de ecommit-kaart. Door Mapbox is aan dat adres een exacte locatie op de kaart gekoppeld. Deelnemers van ecolands kunnen via ecolands op diezelfde kaart domeinen (stukjes virtueel land) kopen. Zodra via ecommit op een bepaalde locatie  gecompenseerd wordt, ontvangt de eigenaar van het domein van die locatie in ecolands, samen met de eigena(a)r(en) van de 18 domeinen eromheen, een beloning van 10% van het gecompenseerde bedrag. Elk domein in de virtuele ecolands wereld heeft dus recht op ongeveer 0,5% van het via ecommit gecompenseerde bedrag op jaarbasis.

Waarom? Omdat we klimaatverandering alleen samen kunnen stoppen. En om iedereen aan te zetten tot gezamenlijke actie zijn verschillende invalshoeken en oplossingen nodig! Door ecolands domeineigenaren te laten deelnemen aan het proces van compensatie van de CO2-uitstoot, creëert ecommit een groot aantal financieel en sociaal gestimuleerde ambassadeurs om actief aan de slag te gaan met CO2-compensatie.

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) om basisfunctionaliteiten op onze website mogelijk te maken. Als je klikt op “Accepteer alles”, ga je akkoord met het gebruik van analytische cookies, waarmee we onze website analyseren en verbeteren, en met marketingcookies om onze content relevanter te maken voor jou. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over de manier waarop wij cookies gebruiken.